dziekujemy-za-pomocna-dlon-726.jpg

Miasto Poznań

Miasto Poznań

Urząd Miasta Poznania poprzez realizację polityki współpracy z organizacjami pozarządowymi wspiera działania trzeciego sektora.

Współpraca organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 5 ustawy, może polegać w szczególności na zlecaniu realizacji zadań publicznych, wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, konsultowaniu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, a także na tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. Na uwagę zasługuje fakt, iż organizacje mogą być nie tylko wykonawcami zadań, ale również inicjatorami i uczestnikami projektowania regulacji. Należy podkreślić, że ustawowe wyliczenia form współpracy mają charakter przykładowy, gdyż katalog ten nie jest zamknięty. Wypracowanie wspólnej płaszczyzny działań umożliwia obywatelom bezpośrednie włączanie się w kreowanie polityki społeczno - gospodarczej Miasta, a wzajemny przepływ informacji i nawiązanie merytorycznej współpracy władz Miasta z przedstawicielami sektora pozarządowego stwarza korzystny klimat prowadzący do obustronnej edukacji, a w konsekwencji do poszerzania obszarów działania.   

Miasto Poznań - dane do kontaktu

Darczyńcy

Partnerzy