Świetlica Kreatywna Ars

01 luty 2017 Dział: Aktualności Napisała 

Świetlica Kreatywna jest miejscem spełniającym funkcje placówki wsparcia dziennego. Wychodzi naprzeciw potrzebom wspierania rodzin w sprawowaniu ich podstawowych funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Celem działania świetlicy jest  udzielanie pomocy dzieciom, których rodzice wykorzystując własne środki i możliwości nie są w stanie zapewnić dzieciom właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Zapraszamy szczególnie te dzieci, które wychowują się w w rejonie Starego Miasta w Poznaniu.

Poprzez szereg działań takich jak: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, kreowanie pozytywnych postaw społecznych, przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera, rozbudzania potrzeby zdobywania wiedzy, rozwijania talentów i pasji  objęte zostaną wsparciem dzieci w wieku szkolnym  do 13 roku życia.

Zajęcia realizowane są od 03.10.2016 w siedzibie Fundacji Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki Ars od godziny 14:00 do 18:00.

Powstanie Świetlicy zawdzięcza się wspólnym wysiłkom Rady Osiedla Stare Miasto, Zespołu Szkół Miastrzostwa Sportowego nr 2 oraz Fundacji Ars. Szczególne podziękowania za wsparcie należy złożyć na ręce Pani Alicji Wilak oraz Pana Zbigniewa Burkietowicza z Rady Osiedla Stare Miasto.

 

Rodzaj proponowanych zajęć:

1. Zajęcia wychowawcze – gry i zabawy dydaktyczne, interakcyjne, ruchowe;

2. Systematyczna pomoc w odrabianiu zadań domowych, zajęcia wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne;

3. Zajęcia w kołach zainteresowań: np. warsztaty plastyczne, teatralne, modelarskie, dziennikarskie, taneczne;

4. Zajęcia socjoterapeutyczne;

5. Zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne,

6. Kontakty z rodziną wychowanka;

Planowe warsztaty i zajęcia będą odbywały się codziennie, a w każdym tygodniu dzieci będą miały okazję:

 • Odrobić zadania domowe, korzystając z pomocy wychowawców oraz rówieśników. Dzięki takiemu systemowi dziecko nie będzie miało zaległości w szkole, a w razie trudności
  z zadaniami może zwrócić się o pomoc;
 • Wziąć udział w specjalistycznych zajęciach socjoterapeutycznych. Głównym założeniem takich zajęć jest poprawa funkcjonowania emocjonalno – psychicznego, wzmacnianie postaw prospołecznych, nauka umiejętności intrapsychicznych oraz interpersonalnych.
 • Poznać różnego rodzaju techniki tworzenia prac plastycznych i rękodzielniczych. Poznać zagadnienia związane z teatrem oraz nauczyć się podstawy tańca. Korzystając z artystycznych metod prowadzenia zajęć, połączymy naukę z zabawą.
 • Spotkać się ze specjalistą: logopedą, psychologiem, seksuologiem, dietetykiem, ratownikiem medycznym, terapeutą uzależnień oraz przedstawicielami policji i straży miejskiej, których celem będzie psychoedukacja dzieci i młodzieży.

Chcąc wspierać rodziny w ich podstawowych funkcjach opiekuńczo – wychowawczych
i nawiązać z rodzicami wychowanków prawidłowe relacje współpracy, raz w miesiącu odbywać się będą spotkania warsztatowe dla rodziców. Każde spotkanie dotyczyć będzie zdobywania umiejętności wychowawczych oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka. Warsztaty dla rodziców prowadzone będą przez psychologa.

Metody wykorzystywane do prowadzenia zajęć specjalistycznych i artystycznych:

 1. Techniki ekspresyjne (arteterapia);
 2. Muzykoterapia i choreoterapia;
 3. Techniki relaksacyjne
 4. Psychodrama, pantomina;
 5. Dodatkowe formy pracy:
 • gry i zabawy świetlicowe;
 • gry i zabawy dydaktyczne;
 • gry i zabawy ruchowe;
 • zabawy plastyczne;
 • zabawy muzyczne;
 • gry i zabawy teatralne;
 • kino

RAMOWY PLAN CODZIENNYCH ZAJĘĆ:

14:00 – 16:00 – odrabianie lekcji, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;

                         - zajęcia ruchowe, zabawy integracyjne i świetlicowe

16:00 – 16:30 – posiłek

16:00 – 17:30 – planowane zajęcia programowe

17:30 – 18:00 – podsumowanie dnia, porządkowanie i pożegnanie

Darczyńcy

Partnerzy